GALWANIZER Sp. z o.o.
ul. Świdnicka 38
58-200 Dzierżoniów

tel. (+ 48 74) 832 48 30
fax. (+ 48 74) 831 17 60
email: biuro@galwanizer.pl

Wersja PolskaEnglish VersionDeutsch Version

Ochrona środowiska a proces galwanizacji

Firma Galwanizer mając na uwadze ochronę środowiska już od początku swojego istnienia sukcesywnie wdraża procedury Czystej Produkcji.

Czysta Produkcja jest kompleksowo stosowaną prewencyjną strategią ochrony środowiska, która ogranicza ryzyko wynikające z działalności gospodarczej, jaką są obróbki galwanizacyjne metali kolorowych.

Czysta Produkcja wiąże się z oszczędnością nie tylko zużywanych surowców, ale też energii. CP przyczynia się do eliminacji toksycznych produktów ubocznych procesu produkcji redukując zanieczyszczenia przedostające się z zakładu galwanizacyjnego do środowiska.

Czysta Produkcja jest strategią przyczyniającą się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko powstających w procesie produkcji produktów ubocznych – począwszy od pozyskiwania surowców i kończąc na utylizacji odpadów produkcyjnych.

CP uzyskuje się przez:

 • Stosowanie know-how
 • Usprawnianie technologii
 • Zmianę postaw ludzkich

Czysta Produkcja jest strategią opierającą się na zasadzie „początku rury” polegającej na, mających na celu niedopuszczenie do powstania zanieczyszczeń podczas procesu produkcji, działaniach profilaktycznych – w przeciwieństwie na opierającej się na usuwaniu powstałych zanieczyszczeń strategii „końca rury”.

W konsekwencji spółka Galwanizer uzyskała w 1999 r. Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji.

Świadectwo Czystszej Produkcji

Mogą się starać o nie jednostki organizacyjne (przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, samorządy terytorialne), które rozpoczęły działania z zakresu CP i wdrożyły przynajmniej 1 projekt z zakresu CP.

Świadectwo nadawane jest przez następujące organizacje:

 • Federację Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

W spółce Galwanizer pracuje 2 ekspertów CP, którzy w latach 1997-1999 zorganizowali i prowadzili razem z Fundacją Oławy i Nysy Kłodzkiej, NOT w Świdnicy i Polskim Centrum Czystszej Produkcji dwie szkoły CP na terenie Dolnego Śląska, w których brało udział ok. 40 przedsiębiorstw i instytucji z regionu.

W roku 2004 spółka otrzymała tytuł Lidera Czystszej Produkcji.

Dowodem na zaufanie, jakim cieszy się spółka Galwanizer, jest zaproszenie wystosowane przez Ministra Środowiska do udziału w pracach Technicznej Grupy Roboczej z zakresu obróbki powierzchniowej.

TGR to odpowiednik TGR działającej przy Europejskim Biurze IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczenie Zanieczyszczeń) w Sewilli, której zadaniem jest opracowanie dokumentów referencyjnych BAT (Najlepszych Dostępnych Technik) dla firm, które mają obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Wręczenie Wyróżnienia Lider Czystej produkcji

Spółka działa w oparciu o certyfikowane Systemy Zarządzania wg:

 • EN ISO 14001:2004 - Zarządzanie Środowiskiem
 • PN-N 18001:2004 - Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy

Polityka środowiskowa

Nadrzędnym celem działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Galwanizer z siedzibą w Dzierżoniowie, w zakresie ochrony środowiska, jest takie prowadzenie działalności firmy, by była ona przyjazna dla otoczenia i pracujących w niej ludzi.

Cel ten realizujemy w następujący sposób:

 1. Przestrzeganie norm, przepisów prawa i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska.
 2. Minimalizowanie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne a więc:
  • optymalizacja jednostkowego zużycia mediów, materiałów, surowców
  • minimalizacja wytworzonych odpadów na jednostkę produkcji
  • poprawa warunków pracy zatrudnionych osób
 3. Ciągłe doskonalenie technologii i metod produkcji tak, by wytwarzane wyroby były przyjazne dla środowiska, spełniały wymagania Klienta i potrzeby rynku.
 4. Szkolenie i motywowanie pracowników do czynnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie: środowiska naturalnego i środowiska pracy.
 5. Współpraca i komunikacja z otoczeniem w zakresie wpływu na środowisko procesów prowadzonych w Spółce i wytwarzanych odpadów.
 6. Systematyczna , obiektywna i okresowa ocena efektów działań środowiskowych.

Dbałość o środowisko jest jednym z podstawowych zobowiązań Spółki Galwanizer, traktowanych na równi z dbałością o zadowolenie naszych Klientów.

Polityka środowiskowa Spółki Galwanizer jest odpowiednia do wpływu i skali jej oddziaływań na środowisko.

Działania te są prowadzone w sposób zorganizowany w oparciu o wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą EN ISO 14001:2004 i PN-N 18001-2004

Prezes Zarządu Galwanizer sp. z o.o.

Iwona Bilińska

Logo Logo UE Unia dla przedsiębiorczych Certyfikat DEKRA Certyfikat IDCP Global Compact
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+